1)مهمترین عنصرتشکیل دهنده موضوعات هنری چیست؟
الف)مربع ب)دایره ج)نقطه د)خط ●
2)کدام یک ازجمله های زیر نادرست است؟
الف)خط بدون انرژی میباشد. ● ب)خط دارای انرژی فعال ومتحرکی است.
ج)نقطه دارای انرژی متمرکز وثابتی است. د)خط بانقطه شروع وبانقطه به اتمام میرسد.
3)کدام یک ازنوع استفاده خطوط ،نشان دهنده حالتهای عاطفی وروحی هنرمنداست؟
الف)کنستراکتیو ب)گرافیک ج)اکسپرسیو ● د)معمولی
4)انواع خطوط موجود درطبیعت رانام ببرید؟
الف)عمودی-مایل-افقی-منحنی-شکسته ● ب)عمودی-آویزان-مورب-شکسته
ج)عمودی-افقی-مورب د)منحنی-عمودی-افقی-شکسته
5)خط ازنظر ریاضی عبارت است از:
الف)طولی است بی عرض که ازنقطه شروع وبه نقطه ختم میشود. ●
ب)عرضی است بی طول که از نقطه شروع وبه نقطه ختم میشود.
ج)یک عنصر تصویری است که دارای واقعیت طولی است.
د)یک عنصر تجسمی است که دارای واقعیت طولی است.
6)کدام حالت خط نشان دهنده حالت روحی وعاطفی هنرمندان است؟
الف)حالت ساختمانی ب)حالت اکسپرسیو ● ج)خط عمودی د)خط درحالت مایل

منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 14 ارديبهشت 1394 ساعت 11:22

نمونه سوال امتحانی

 

 

عنوان رشته مهارتی

فايل ها:
نمونه سوالات(متن) طراحی سیاه و سفید داغ
(1 امتياز)
تاريخ سه شنبه, 23 آذر 1395 06:44 اندازه فايل 340.23 KB دانلود 727 دانلود

نمونه سوالات(متن) طراحی رنگی داغ
(0 امتيازات)
تاريخ یکشنبه, 05 دی 1395 11:12 اندازه فايل 116.79 KB دانلود 582 دانلود

نمونه سوالات رشته گرافیک کامپیوتری(جدید) تمام مهارتها داغ
(1 امتياز)
تاريخ پنج شنبه, 07 دی 1396 06:39 اندازه فايل 1.32 MB دانلود 1THOUSANDS_SEPARATOR112 دانلود

سوالات طراحی صفحات وب داغ
(3 امتيازات)
تاريخ دوشنبه, 14 ارديبهشت 1394 11:18 اندازه فايل 2.31 MB دانلود 1THOUSANDS_SEPARATOR109 دانلود

 

 

منتشرشده در آموزش